'VALVERDE ALS TOURWINNAAR? IK ZAT ERNAAST'

Members dienen op de daartoe onder hun account op de Website aangewezen wijze contact op te nemen. Marble communications en Member nemen redelijke maatregelen om te voorkomen dat anderen dan de Member kennis kunnen nemen van de aan de Member verstrekte Inlogcode. In het bijzonder is Marble communications niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de niet deugdelijke werking van de Website of Diensten als gevolg van overmacht, als gevolg van een aan de Member toerekenbare omstandigheid of als gevolg van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijk bevel. Door het betalingsformulier op de Website in te vullen en te versturen, machtigt Member Marble communications om het verschuldigde bedrag af te schrijven, bijvoorbeeld van de bank- of creditcardrekening van Member. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Neukertje Ernaast Een Zoek Voor-24467

Vergelijkbare shows

Bovendien kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen op servers die zich buiten uw land bevinden. Links Granite communications of andere gebruikers achternaam de Website kunnen links naar websites van derden op de Website plaatsen, welke links gegeven kunnen bevatten waarover Marble communications geen controle heeft. Het oefening van diensten door Member is volledig op eigen risico achternaam Member. De contactgegevens van Granite communications zijn op de Website geopenbaard. Uw toestemming krachtens deze privacyvoorwaarden, gevolgd door het door u verstrekken van persoonsgegevens, impliceert dat u akkoord bent met die overdracht. Marble communications is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade, van welke type dan ook, in verband met de Diensten van het Zaken of enige andere activiteit achternaam het Bedrijf, inclusief alle Bedrijfscontent. Alle niet-expliciet verleende rechten donkerder door Marble communications voorbehouden.

Neukertje Ernaast Een Zoek Voor-53792

Neukertje Ernaast Een Zoek Voor-86421

Affiliate verkrijgt bij inschrijving een Tolvrij toegang Lidmaatschap. Marble communications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de index van bronnen van derden. Granite communications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door derden, zoals door adverteerders op de Website of voorhand websites van derden verzamelde of gebruikte persoonsgegevens. Ten aanzien achternaam speciaal geselecteerde aanbiedingen van Granite communications of derden, anders dan bedoeld in de vorige één volzinnen, is de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Member vereist. Als u gebruik maakt van deze Website na een wijziging achternaam deze privacyvoorwaarden, wordt geacht dat u akkoord bent met de gewijzigde privacyvoorwaarden. Members tegenbericht moet het volgende bevatten: Bovendien kunt u, indien en voor zover u wilt dat Marble communications uw IPG uit haar databases verwijdert, contact met Support opnemen. Het gebruik van diensten door Member is volledig op eigen risico van Member. Credits zijn maximaal 12 maanden na koop geldig.

Comments:

Beantwoorden